e-Składka – ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą płacić za zobowiązania ZUS jednym przelewem bankowym na swoje indywidulane numery rachunków. Zasadniczym celem wprowadzonej zmiany jest usprawnienie rozliczeń między płatnikami a ZUS – z pewnością możliwość rozliczania wpłat płatnika przy nadawaniu pierwszeństwa najstarszym zobowiązaniom usprawni pracę ZUS, jednak po stronie przedsiębiorcy może spowodować wiele niedogodności.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Wpłata będzie widoczna na koncie klienta znacznie szybciej. ZUS deklaruje, że wprowadzenie płatności na specjalnie wyodrębnione w tym celu rachunki przedsiębiorców znacznie skróci ten okres. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to istotne, ponieważ niedopłaty na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pozbawiają przedsiębiorcę uprawnień do zasiłku chorobowego. Przyspieszenie procesu może sprawić, że wpłata będzie widoczna, zanim upłynie ostateczny termin zapłaty składek ZUS i przedsiębiorca będzie miał możliwość zweryfikowania salda na swoim koncie i dopłaty brakującej kwoty dzięki informacji uzyskanej z podglądu konta PUE ZUS.

Zagrożenia dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie przez ZUS zmiany na tak duża skalę niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędów, zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania nowego rozwiązania. Wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie salda na koncie płatnika na koniec 2017 r. w celu potwierdzenia przez ZUS stanu wyjściowego na dzień wprowadzenia zmian w rozliczeniach.

Sprawdź poprawność otrzymanego numeru konta

Bardzo ważne jest dokonanie płatności na prawidłowy numer rachunku. Podanie błędnego numeru nie będzie dla ZUS usprawiedliwieniem i powstała niedopłata będzie traktowana przez ZUS jak zaległość. Indywidualny numer rachunku powinien zawierać numer identyfikacyjny ZUS 60000002, a ostatnie 10 cyfr indywidualnego konta to numer NIP przedsiębiorcy. Każda firma ma również możliwość zweryfikowania numeru indywidualnego rachunku w dowolnej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.